Vizija, misija i strategijaVizija

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine želi postići generalno povjerenje javnosti u zakonito, odgovorno, efikasno i efektivno korištenje resursa i delegiranje odgovornosti na vlade, njene institucije i javne dužnosnike.

Misija

Izvršiti reviziju svih javnih organizacija i programa u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu sa međunarodno priznatim standardima revizije i najboljim praksama u EU. Revizije će se provesti na pravovremen i redovan način, sa ciljem da oni koji su odgovorni «ispravno» izvještavaju o ekonomičnosti upotrebe resursa i postignutih rezultata. Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine također, treba da ustanovi da li se potrošnja javnih resursa i ispunjenje mandata, sprovodi u skladu sa zakonom i u skladu sa uspostavljenim računovodstvenim principima, kao i principima ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti.

Strategija

Kontinuirano usmjeravanje razvoja Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, u skladu sa međunarodno priznatim standardima i najboljim praksama u Evropskoj Uniji. Zajedničke vrijednosti, pristupi i prioriteti u ovom procesu će stvoriti najbolje preduslove za Ured za reviziju da osigura i poboljša odgovornost javne administracije prema građanima Bosne i Hercegovine, kroz analizu trenutnog stanja i predviđenih potreba u Bosni i Hercegovini, vezanih za razvoj javne administracije i upravljanja javnim rashodima u zemlji. Polazne tačke i podloga za izradu Strateškog djelovanja su Limska deklaracija i Meksička deklaracija, Međunarodni INTOSAI revizijski standardi, ISSAI Okvir u Bosni i Hercegovini i Etički kodeks za revizore u javnom sektoru.